https://sites.google.com/a/madaimas.org.il/holidayhemed/http://levladaat.org/  


מצגת מוכנות לכיתה א'      מוכנות לכיתה א'- אתר "גלים"

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מצטייני החודש         הורים מקוונים לרשת בטוחה       פניה ליועצת ביה"ס           חינוך חברתי ערכי         


תוכנית כישורי חיים ועתי"ד          פרויקט עתי"ד            טופס תלונת הורים בגין הסעות

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 בית מדרש וירטואלי        הרב שאול ישראלי זצ"ל          שומרים על קשר           למידה בשעת חירום

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          הנושא השנתי: "האחר הוא אני"      שמיטה  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ביה"ס קיבל הסמכה כבי"ס ירוק

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

מפגש סופרת - סיגלית שיר 11.1.15

                                

                                                                                

 

  

                 

מהנעשה בבית הספר




 

שנת הלימודים התשע"ה  בי"ס ממ"ד תורני למדעים  בפרויקט תקשוב המאה 21