https://sites.google.com/a/madaimas.org.il/holidayhemed/
   

תאריכי חלוקת ספרי לימוד

חלוקת ספרי לימוד לתלמידים שנרשמו 
ל"פרוייקט השאלת ספרי לימוד"
תתקיים בתאריכים להלן
בין השעות 10:00-12:00
כיתות א'-ב': יום א' ט"ו באלול (26/8/18)
כיתות ג'-ד': יום ב' ט"ז באלול (27/8/18)
כיתות ה'-ו': יום ג' י"ז באלול (28/8/18)
כיתות ז'-ח': יום ד' י"ח באלול (29/8/18)
 


מצגת מוכנות לכיתה א'                            דף קשר לסוף שנת הלימודים

                                

                   

 ביה"ס קיבל הסמכה כבי"ס ירוק

שנת הלימודים התשע"ח בי"ס ממ"ד תורני למדעים 

                              
       לאתר שותפות בולטימור-אשקלון  

מהנעשה בבית הספר