אחריות לימודית

 "סוף מעשה במחשבה תחילה" (מתוף הפיוט "לכה דודי")

כללי התנהגות

תגובה – שלב א'

תגובה – שלב ב'

תגובה – שלב ג'

 7.1  התלמיד יגיע בזמן לכל שיעור. ההורה ידאג לצייד את התלמיד באישור לגבי סיבת האיחור. במידה והתלמיד הגיע ללא אישור הורים יש ליידע את ההורים.

7.2 התלמיד יקשיב ויבצע את מטלת השיעור.

7.3 התלמיד ימלא אחר משימות לימודיות(כגון: ש"ב, עבודות וכד'), ויגישן במועד שייקבע. ביום שישי לא ינתנו ש"ב למעט מקצוע חד שבועי.

7.4 התלמיד ישמור על טוהר הבחינות / משימות הערכה.

7.5 התלמיד ייבחן במועד המבחן כפי שייקבע בלוח מבחנים. התלמיד יביא אישור רפואי על העדרותו מיום הבחינה.

אין מבחנים חוזרים, אלא בתיאום עם הנהלת ביה"ס, בהתאם לסיבה ולשיקול דעתו של המורה. תלמיד שלא נבחן במועד המבחן, יבחן בשיעור הקרוב באותו מקצוע, או בתיאום מועד עם המורה המלמד את המקצוע.

7.6 משקל עבודה שהוגשה באיחור/ מבחן חוזר מאושר ע"י הנהלת ביה"ס, 90% מהציון.

7.7 אין לצאת מהכיתה ללא רשות המורה.

7.8 התלמיד יהיה שותף בכל הפעילויות החברתיות של ביה"ס, כולל פעילויות המתקיימות לאחר שעות הלימודים.

 שיחת בירור עם התלמיד+ השלמת המשימה הלימודית

 יידוע ההורים

 הערה: בתעודה בסעיף איחורים - ו/או ענישה בהתאם לחומרת המעשה עד כדי השעיה

הערה:

היעדרות מפעילות חברתית בבית הספר נחשבת כהיעדרות מהלימודים, ומחייבת סיבה מוצדקת המלווה באישור הורים או אישור רפואי. לגבי העדרות מפעילות חברתית ללא אישור רפואי – ינקוט המורה בצעדים מתאימים עפ"י שיקול שעתו בהתאם לסיבת ההעדרות.

בארועים אליהם מוזמנים הורים – חשובה מאוד נוכחות הורים.

Comments