takanon3

3)     התנהגות בהסעה

"יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" (משנה, מסכת אבות פרק ב' משנה י')

 

כללי התנהגות

תגובה – שלב א'

תגובה – שלב ב'

תגובה – שלב ג'

3.1 התלמיד יתנהג בצורה

הולמת באוטובוס או  ברכב ההסעה, ישמור על הניקיון וכן על שלמות הציוד.

 3.2 התלמיד יתנהג עפ"י כללי הבטיחות: יישב במקום, יחגור את חגורת הבטיחות ולא יוציא ראש, יד או כל חלק אחר מהגוף דרך החלון.

3.3 התלמיד יישמע להוראות  הנהג או להוראת התלמידים האחראים על ההסעה ויתייחס אליהם בכבוד.

 

 

שיחת בירור עם התלמיד ויידוע המחנכת

 

 

יידוע ההורים

 

 

מכתב להורים אשר ידאגו להסעתו, למשך שבוע.

Comments