takanon4

4)    יחס לזולת

"הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות"  (מסכת אבות א', יד, טו)

כללי התנהגות

תגובה – שלב א'

תגובה – שלב ב'

תגובה – שלב ג'

4.1 התלמיד יתייחס בכבוד לכל עובד מהצוות ויקפיד על שפת דיבור הולמת כלפיו.

4.2 התלמיד יתייחס בכבוד לכל תלמיד ויקפיד על שפת דיבור הולמת כלפיו כולל בהסעה.

4.3 התלמיד יעמוד בכניסת כל עובד מהצוות.

4.4 התלמיד יציית לכל הוראה של הצוות החינוכי באשר הוא: בזמן השיעור, בהפסקות, בטיולים ובכל פעילות בית ספרית אחרת.

 

שיחת בירור עם התלמיד + מכתב התנצלות של התלמיד

 

יידוע ההורים + מטלת כתיבה בנושא "כבוד"

 

תכנית טיפול אישית עם גורמים בין מקצועיים (יועצת, פסיכולוגית וכד') + תיעוד בתיק אישי

 


Comments