takanon5

5)     התנהגות

"ואהבת לרעך כמוך"  (ויקרא, יט,יח)

 

כללי התנהגות

תגובה – שלב א'

תגובה – שלב ב'

תגובה – שלב ג'

 5.1 חל איסור מוחלט להשתמש באלימות פיזית / מילולית מכל סוג שהוא: בעיטות, דחיפות, חרם, קללות, צביטות וכד' כולל מכות "בצחוק". 

איסור  זה חל גם בשעות אחה"צ, בהן התלמיד לא נמצא בביה"ס!

 

 

 

 שיחת בירור עם התלמיד הכוללת ענישה + יידוע ההורים + מכתב התנצלות של התלמיד

 מכתב טרום השעיה,  להורים בדבר יידועם כי בפעם הבאה יושעה התלמיד מיום לימודים.

 מכתב להורים + השעיה + מטלה חינוכית + שיחה לאחר השעיה ע"י אחראי משמעת, מחנך הכיתה והיועצת.

הערה:

במקרה של אלימות פיזית חמורה (עפ"י שיקול דעת הצוות החינוכי) התלמיד יושעה כבר בפעם הראשונה.

Comments