takanon6

6)     שמירה על חזות בית הספר ורכושו

"במקום שאין אנשים השתדל להיות איש" (אבות ב, ו)

 

כללי התנהגות

תגובה – שלב א'

תגובה – שלב ב'

תגובה – שלב ג'

 6.1 התלמיד ישמור על רכוש בית הספר.

6.2 התלמיד ישמור על הניקיון בכיתה, בפרוזדורים ובחצר בית הספר.

6.3 התלמיד ירים כסאות בסיום יום הלימודים.

 

יש לוודא כי תלמידים שנכנסים לכיתות אחרות שומרים על הרכוש  והנקיון בהם.

 

 

היה וייגרם נזק:

שיחת בירור עם המעורבים בנזק + יידוע ההורים + דרישה לתשלום עבור הנזק

אם לא ייגרם כל נזק לרכוש:

שיחת בירור עם התלמיד + מטלה חינוכית

 מכתב אזהרה להורים בדבר יידועם כי בפעם הבאה יושעה התלמיד מיום לימודים.

 מכתב להורים + השעיה + מטלה חינוכית + התערבות צוות בין מקצועי

(יועצת, פסיכולוגית וכד')

Comments