7)     אחריות לימודית

 "סוף מעשה במחשבה תחילה" (מתוף הפיוט "לכה דודי")

 

כללי התנהגות

תגובה – שלב א'

תגובה – שלב ב'

תגובה – שלב ג'

 

7.1  התלמיד יגיע בזמן לכל שיעור.

7.2 התלמיד יקשיב וישתף

פעולה במהלך השיעור.

7.3 התלמיד ימלא אחר משימות

 לימודיות(כגון: ש"ב, עבודות וכד'), ויגישן במועד שייקבע.

7.4 התלמיד ישמור על טוהר

הבחינות כיאה למוסד חינוכי דתי.

7.5 התלמיד ייבחן במועד

המבחן שייקבע בלוח מבחנים.

אין מבחנים חוזרים, אלא בתיאום עם הנהלת ביה"ס, בהתאם לסיבה ולשיקול דעתו של המורה.

7.6 משקל עבודה שהוגשה

באיחור/ מבחן חוזר מאושר ע"י הנהלת ביה"ס, 90% מהציון.

7.7 אין לצאת מהכיתה ללא

רשות המורה.

7.8 התלמיד יהיה שותף בכל

הפעילויות החברתיות של ביה"ס.

 

 

שיחת בירור עם התלמיד+ השלמת המשימה הלימודית

 

 

יידוע ההורים

 

 

הורדת ציון בתעודה ו/או ענישה בהתאם לחומרת המעשה עד כדי השעיה

 

הערה: היעדרות מפעילות חברתית בבית הספר נחשבת כהיעדרות מהלימודים, ומחייבת סיבה מוצדקת המלווה באישור הורים או אישור רפואי.

Comments