takanon8

8)     התנהגות בהפסקה

"איזהו מכובד? המכבד את הבריות..." (בן זומא, מתוך פרקי אבות)

כללי התנהגות

תגובה – שלב א'

תגובה – שלב ב'

תגובה – שלב ג'

 8.1 התלמיד ישמור על כללי בטיחות ויימנע ממשחקים מסוכנים וכן חל איסור על הבאת קלפים לביה"ס.

8.2 התלמיד ינהג על פי החלוקה שנעשתה ע"י מועצת התלמידים.

8.3 אין לצאת מן הכיתה בזמן הפסקת האוכל. היציאה להפסקה תיעשה רק לאחר השמע הצלצול של סיום הפסקת האוכל.

8.4 האכילה תהיה בכיתות בלבד.

 שיחה עם התלמיד

 מכתב להורים+ מטלה חינוכית

 מניעת הפסקה רגילה או הפסקה פעילה

Comments