takanon9

9)    שימוש בטלפונים ניידים

"איזהו גיבור ? הכובש את יצרו..." (משלי, טז, לב)

כללי התנהגות

תגובה – שלב א'

תגובה – שלב ב'

תגובה – שלב ג

 

חל איסור על הבאת פלאפונים לביה"ס. 

 

 

שיחת בירור עם התלמיד + החרמת המכשיר עד לסוף יום הלימודים.

 

יידוע ההורים + החרמת המכשיר עד לסוף היום

 

יידוע ההורים - החרמת המכשיר עד להגעת אחד ההורים לשיחה עם מנהלת ביה"ס

 

Comments