taqkanon2

2)    תפילה

"ואני תפילתי לך ה' עת רצון..." (תהילים סט, יד)  

כללי התנהגות

תגובה – שלב א'

תגובה – שלב ב'

תגובה – שלב ג'

 תפילת שחרית –

כיתות ו'-ח' (בנים)

2.1  יגיעו לאודיטוריום בשעה     

      7:40   בדיוק!

2.2 בני המצווה יופיעו

      בטלית ובתפילין.

2.3 התלמיד יתנהג בזמן

התפילה כפי שמחייבת ההלכה.

2.4 התפילה תתנהל עפ"י התורנות שנקבעה מראש.

     

תפילת מנחה –

כיתות ו'-ח' (בנים)

2.5 התלמידים יגיעו לתפילה

      באודיטוריום בשעה  

      13:20 בדיוק!

 שיחה עם רב ביה"ס ויידוע המחנכת

 יידוע ההורים +

מטלה חינוכית כגון: העתקת הלכות תפילה או כתיבת עבודה בנושא "עבודה שבלב"

 הורדת ציון בתעודה בסעיף תפילה + זימון ההורים לשיחה עם מנהלת ביה"ס והמחנכת

Comments